Cookie policy
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 

Идентификация на посетителите. Политика за използване на бисквитки

В тази политика, използваме термина “бисквитки” в смисъл на бисквитки (cookies) и други подобни технологии съгласно директивата на ЕС относно поверителността на електронните комуникации. „Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за обработка на лични данни, тъй като те не съдържат информация за идентифициране на потребителя. Данните, които се събират от „бисквитките“, са статистически и се отнасят до по-доброто функциониране на Сайта. Сайтът на "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната им работа. Посещавайки нашите сайтове, Вие приемате използването на бисквити. Настройки на бисквитките, които получавате от Сайта, можете да направите в браузъра, който използвате. Употребата на cookies е стандартна и много сайтове ги използват. Те се съхраняват на компютъра Ви, не на нашият Сайт. Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

 

COOKIE POLICY

 

Identification of visitors. Cookie Policy

In this policy, we use the term "cookies" in the sense of cookies and other similar technologies under the EU Directive on the Confidentiality of Electronic Communications. Cookies can not be used to process personal data, as they do not contain user identification information. The data collected by the cookies is statistically related to the better functioning of the Site. The Site of Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD uses cookies that are important for their proper work. By visiting our Site, you accept the use of cookies. The cookie settings you receive from the Site can be altered in the browser you are using. The use of cookies is standard and many sites use them. They are stored on your computer, not on our Site. More information on how the business uses cookies is available at: www.allaboutcookies.org.