Terms of use
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА

 

Общи условия за използване на сайт: www.stefandobrev.com – собственост на "Стефан Добрев - Архитектура и Дизайн" ЕООД.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между: "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД и Посетителите на сайт: www.stefandobrev.com.

Дефиниции:

"Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД, “Администратор“ – означава "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Оборище“ 18, ЕИК 131 367 020, тел: 02 843 57 41, e-mail: arch_dobrev@abv.bg; dobrevs@stefandobrev.com, собственик на сайт: www.stefandobrev.com.

“САЙТ” – означава уебсайт на адрес www.stefandobrev.com.

“ПОСЕТИТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”).

“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД”).

“ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на Сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите Общи условия за ползването на Сайта.

Обши условия:

Сайтът на "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД предоставя на Посетителите информация по материали и технологии, свързани с търговската дейност на "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД.

Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД.

Забранено е използването на информация от сайта за публични или търговски цели без предварително писмено разрешение от фирмата собственик на сайта.

Копирането на текст и изображения от страницата става единствено чрез писмено разрешение от "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД или посочване на източника чрез линк към https: www.stefandobrev.com.

Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако с препращането и начините на представяне на препратката Посетителите не биват въвеждани в заблуждение и ако не се нарушават добрите нрави.

"Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайтовете според обичайната търговска практика.

"Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите, съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена от "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД на Сайта.

"Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати или ограничи достъпа до Сайта или част от съдържанието му на Посетители, които го използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на правата на интелектуална собственост на "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД.

"Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в информацията в Сайтовете водят до целените от Посетителите резултати.

"Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи поради изпълнение от страна на Посетителите или на трети лица, на съвети или насоки, съдържащи се в публикуваната на Сайта информация.

Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД при използването на Сайта и съдържащата се в него информация.

За неуредените в тези общи условия въпроси, се прилагат законите на Република България.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от "Стефан Добрев- Архитектура и Дизайн" ЕООД за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Посетители на Сайта.

Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването му.

TERMS AND CONDITIONS OF USE

 

Terms and conditions of use for: www.stefandobrev.com – property of Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD.

The present terms and conditions are intended to regulate relations between: Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD and Visitors of: www.stefandobrev.com.

Definitions:

Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD, “Controller“ – meaning Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD with headquarters and business address: Sofia, 18 Oborishte St., BG 131 367 020, tel.: +359 2 843 57 41, e-mail: arch_dobrev@abv.bg; dobrevs@stefandobrev.com, owner of: www.stefandobrev.com.

“Site” – meaning Site with adress: www.stefandobrev.com.

“Visitor” – meaning a person using the Site.

“Consumer” – meaning consumer as per the Consumer Protection Act in Bulgaria (CPA)).

“Personal data” – meaning personal data as per the Personal Data Protection Act (PDPA) and EU legislation.

“Terms and Conditions” – meaning the present terms and conditions. Clicking onto whatever link, button or application on the Site, excluding the link forwarding these terms and conditions, you are agreening explicitly and uncoditionnaly to the present terms and conditions of use of the Site.

Terms and Conditions:

The Site of Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD provide the Visitor with information for materials and technology related to the commercial activity of Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD.

All publications in the Site are exclusive intellectual property of Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD.

The use of information from the Site for public or commercial purposes is strictly prohibited without the prior written permission of the owner.

The copying of text and images from the Site is allowed only through a written permission from Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD, or by indicating the source through a link to https: www.stefandobrev.com.

Referral to Site materials from other sources is permitted if the referral and the way the link is presented are not misleading the visitors and the good morals are not violated.

Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD provides acces to the contents of the Site according to the generally accepted trade practice.

Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD undertakes measures to protect Visitor's personal data in accordance with the Personal Data Protection Act and the Privacy Policy, declared by Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD on the Site.

Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD is entitled at its sole discretion without notice and without indemnity to terminate or restrict access to the Site or any part of its content to Visitors who use it in violation of the terms and conditions, the legislation in the Republic of Bulgaria, the generally accepted moral norms, or cases cases of infringement of the Intellectual Property Rights of Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD.

Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD gives access to the Site's content as it is and does not guarantee that the information in the webite leads to the results, expected by the Visitors.

Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD is not liable for damages or lost profits due to the implementation by the Visitors or third parties of the advice or guidance contained in the information posted on the Site.

The Site's visitors are obliged to follow the ethical norms and not to violate the reputation of Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD in the use of the Site and the information contained therein.

For the issues not settled in these general conditions, the laws of the Republic of Bulgaria apply.

Alternative Dispute Resolution Authority within the meaning of Art. 181, para. 4 of the CPA are the Conciliation Commissions to the Consumer Protection Commission.

These General Terms and Conditions may be amended by Stefan Dobrev - Architecture and Design EOOD, for which the latter will properly inform all Visitors of the Site.

Changes to these Terms and Conditions have effect for all Visitors, as of the date of their announcement.